Interkulturel kommunikation og unge

Beskrivelse

Dag 1: Nyankomne

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte har vidt forskellige forudsætninger, når de kommer til Danmark. Derfor er der behov for en fleksibel og individuel integrationsindsats, der styrker den enkeltes muligheder for at tage ansvar for at forsørge sig selv og blive en aktiv medborger.

Du får:

·  Inspiration og værktøjer til at arbejde effektivt og helhedsorienteret med brug af blandt andet integrationsplaner, modtageplaner og integrationspolitik

·  Kendskab til lovgivning og anvendelsesmuligheder

·  Kompetencer til at identificere særlige behov hos nyankomne, med fx traumer

Dag 2: Tværfaglige samarbejdsmetoder

Flygtninge/indvandrere har ofte kontakt med mange forskellige myndigheder, såsom jobcenter, ydelsesforvaltning og socialforvaltning. Det stiller store krav til koordinationen og samarbejdet på tværs i kommunen og med eksterne aktører.

Du får:

·  Viden om tværfaglige metoder i integrationsindsatsen

·  Kendskab til lovgivningsmæssige muligheder i det tværfaglige integrationsarbejde

·  Kompetencer til at deltage i det tværfaglige samarbejde

·  Viden om organiserings- og samarbejdsformer i andre kommuner

Dag 3: Interkulturel kommunikation

Evnen til at kommunikere på tværs af kulturer forudsætter ikke kun en viden om andre kulturer, men også en bevidsthed om egen kultur og egne kulturelt betingede handlinger. En øget bevidsthed og interkulturelle kompetencer kan hjælpe til at reducere misforståelser og konflikter i det daglige arbejde med flygtninge/indvandrere.

Du får:

·  Bevidstgørelse og viden om kultur, som hjælper til at nuancere forståelsen i dagligdagssituationer

·  Redskaber til at styrke din interkulturelle kommunikation i mødet med borgerne

·  Bevidsthed om medborgerskab og redskaber til inddragelse af frivillige og foreninger

·  Viden om ligebehandlingslovgivning og diskriminationsret

·  Introduktion til identifikation og håndtering af konflikter

Dag 4: Unge

Mange unge flygtninge har store huller i deres skolegang pga. flugt og ventetid i asylcentre. Desuden er de unge prægede af oplevelser med krig, flugt og adskillelse, som de har brug for hjælp til at håndtere.

Du får:

·  Viden om forskellige kulturelle syn på unge, opdragelse og ungdomskultur

·  Viden om unges trivsel og bekymringstegn efter at have været på flugt, og viden om lovgivningsmæssige muligheder i forhold til fritid, netværk, bolig og arbejde

·  Redskaber til rådgivningsarbejdet med unge flygtninge, herunder den unges håndtering af at vokse op med to kulturer, identitetsforandring, netværksdannelse, forebyggelse af radikalisering, uddannelsesperspektiver og erhvervsvalg

Inspiration og kompetencer til at inddrage de unge i indsatsen